HASTA AYDINLATMA METNİ

DR. SEMİHA UZUNALİOĞLU

HASTA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dr. Semiha UZUNALİOĞLU tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye NSM SAĞLIK HİZMETLERİ adına VERBİS sisteminde yer alan kayıtlarımızı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ameliyat veya muayene olma maksadıyla ziyarete gelmeniz ve bunun ardından sağlık durumunuza ilişkin gerekli müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi adına “kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

 • Tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin etkin ve efektif biçimde yürütülebilmesi, 
 • Hizmet verme sürecinin tamamlayıcı işlemi olarak fatura gibi yasal belgelerin düzenlenebilmesi, iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi,
 • Ameliyat veya muayene randevusuna ve bunlarla ilgili konularda sms ve e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden bilgi iletilebilmesi,
 • İlgili mevzuatlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
 • Sosyal medya, whatsapp, telefon çağrısı vb. iletişim araçları vasıtasıyla randevu öncesi soru ve şikayetlerin yanıtlanabilmesi, hasta veya hasta adayımız tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hasta memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, hasta deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen soru, öneri, şikayet, randevu talep vb. işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,
 • Hastalarımıza hizmet sunmakta olduğumuz alanların güvenliği,
 • Olası hukuki ihtilaflarında kullanılabilmesi.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler;
 • Hizmet sonrası finansal, mali ve vergisel süreçlerin yürütülebilmesi için elektronik ödeme sistemi ve vergilendirme hizmeti veren şirketler, bankalar, mali denetim firmaları

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki formlara yapılan bilgi girişleri, mesajlaşma, arama ve yüz yüze aktarılan bilgilerin sisteme kaydedilmesi yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, ç, e, f bentleri ile 6/3 fıkrasında belirtilmekte olan:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama VERBİS’te yer alan Dr. Semiha Uzunalioğlu kayıtlarında bulunmakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Dr. Semiha Uzunalioğlu Altınşehir mah. 163.sok 11B no:83 Nilüfer / BURSA ” adresine yazılı olarak veya “semihan16@yahoo.com” elektronik posta adresine iletebilirsiniz.